Onlaýn iýmit sargytlary
Programma üpjünçiligi ulgamy

Restoranlar, dynç alyş ýerleri, naharhanalar, myhmanhanalar, howa menzilleri, hassahanalar, wakalar, stadionlar, uniwersitetler, web / ykjam döredijiler we başgalar üçin.

  • Onlaýn sargyt
  • Dükanda sargyt (meselem, öz-özüne hyzmat kiosk, stolda sargyt)
  • Öňünden sargyt bilen stol bronlamak
  • CallerID bilen telefon sargytlary
  • Bir gezeklik çykdajy - Satyş / maglumatlaryňyz bar - Sahypaňyzda işleýär
  • Köp dükan, köp walýuta, köp dilli

Kärende ýa-da göni satyn alyň

Bütin dünýäde bagtly müşderiler

Dünýädäki kärhanalaryň näme diýýänleri ...

2 sany “UK Takeaways” -yň eýesi

Meksikaly alyp gitmek

Grek Tawerna / Restoran

Hytaýyň alyp gitmegi

Mysal üçin gözlegler

Aşakda kiçi myhmansöýerlik kärhanalarynyň, iri korporatiw müşderileriň, naharhanalaryň we zynjyrlaryň mysallary bar

Gyzyl Aagondarha Hytaýyň alyp gidişi, Glossop, Derbişir


Suwen Wu, Manager
Aslynda ol ýerdäki ähli önümlere we hyzmatlara seredip bir ýyldan gowrak wagt sarp etdi ... Sahypamyzda gurlandan soň, sargyt edenimizde müşderilerimiziň takmynan 30-40 göterimini bize almagy başardyk. . Ahyrynda muny 100 göterime çenli artdyrdyk - we diňe iýiň! Indi ähli sargytlarymyzy we töleglerimizi gönüden-göni alýarys. Şeýle hem, ulgamy hasam gowulaşdyrmak üçin goşmaça funksiýalary düzýäris we goşýarys.

Komal Balti hindi restorany, Nýukasl At Taýn

Komal, onlaýn sargyt ulgamyny, şeýle hem kabul ediş we aşhanada ofisiantyň ýolbaşçylygyndaky sargyt we awtomatiki çap etmek üçin dükanda sargyt ulgamyny ulanmak arkaly amaly netijelilige ýetdi.
Sam Gmichael, Dolandyryjy
Bu ulgamyň bolmagy, müşderiler ýaly manyda Domino ýa-da Makdonalds ýaly duýulýar saklanýar e-poçta we SMS tekstleri arkaly habar berilýär, ýöne iň esasysy, sargytlar awtomatiki usulda ikisine-de ugrukdyrylýar aşhana we kabul edişlik. Ulgam gowy işleýär we bu ýerdäki ähli topar muňa gaty begenýär sebäbi iş wagtyny aňsatlaşdyrýar, ýöne doly netijelidir.

BurgerIM, Humble, Tehas, ABŞ

" Humble-de BurgerIM (Tehas, ABŞ) web sahypasyny we marketing çykdajylaryny onlaýn kämilleşdirmek üçin täzeden gurady görünmek, gereksiz marketingi ýok etmek we marketing netijeliligini ýokarlandyrmak artdyrmak dükana fiziki taýdan düşmek.
Andre Holder, Dolandyryjy:
Iýmit-Ordering.com-a ýeterlik maslahat berip bilemok. Hiliň tapawudy diýen ýaly görnüp başlady derrew. Berilýän goldaw we bilim / tejribe biziň işimize hakykatdanam peýdaly boldy. Biz gereksiz pul ýitirmegi bes etdi we “sanly” hakda başgaça pikirlenip başlady aşaky setirimize üýtgeşiklik berýär. Nämäni bilýän adamlar bilen işlemek gaty gowy bolup durýar etmek.

Meksita Stpringburn 3-nji sargyt saýtlaryna komissiýa töleglerini ep-esli azaltdy we bar onlaýn sargytlaryna doly gözegçilik etdi we müşderiler bilen gönüden-göni gatnaşdy to orta erkekler bilen iş salyşyň.

Meksita Stpringburn 3-nji sargyt saýtlaryna komissiýa töleglerini ep-esli azaltdy we bar onlaýn sargytlaryna doly gözegçilik etdi we müşderiler bilen gönüden-göni gatnaşdy to orta erkekler bilen iş salyşyň.
Muhammet Hasan, Dolandyryjy: (Wideo)
Satuw prosesine we müşderi gatnaşyklaryna eýeçilik etmek we gözegçilik etmek isledim. Men saýladym Iýmitlerim üçin iň gowusy diýip hasaplaýan food-ordering.com ulgamy we doýjakdygymy bilýärdim hemme zada gözegçilik etmek. Ulgam sahypamyzda gurlandan soň, az sanlysyny dolandyrdyk hepdeler, göni satuwlarymyz üçünji taraplardan gelýänlerden has köp bolmagy üçin we has köp itergi berýäris müşderilerimizi yzyna almak üçin has köp.

Beýleki mysallar

Göni sargytlar we satuwlar üçin programma üpjünçiligi

Satyş maglumatlaryna eýe boluň - web sahypaňyzda işleýär

Ulgam, çäräni goşmak bilen, myhmansöýerlik kärhanalarynyň ähli görnüşleri üçin amatlydyr meýdançalar, stadionlar, uniwersitetler we ş.m..
Hatda onlaýn iýmit sargyt portal ulgamyny döretmek ýa-da POS ulgamyny düzmek üçin hem ulanylyp bilner.

Planşetde ýa-da printerlerde sargytlary alyň
Ofisiant tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän ýa-da öz-özüne sargyt etmek
Öňünden sargyt bilen stol bronlamak
Telefon sargytlary
Işgärler / Talyplar nahar sargyt edýärler
Myhmanhana / hassahana otagy hyzmaty

Köp funksiýaly / dil

Onlaýn (DÖWLETMEK, BOLMAK WE KOLLEKT), Dükanda (KIOSK, Jetwel / BEACH, SÖZLÜK HYZMATY), TELEFON EDIP BERMEK (ÇAGYRMAK BILEN)

Birnäçe iş ssenarisini göz öňünde tutmak üçin sargyt ulgamyny döretdik. Ulgamyň işleýşi dürli işewürlik zerurlyklaryny çözmek üçin giňeldilip, giňeldilip we özleşdirilip bilner.

Onlaýn, dükanda, telefon zakaz etmek, stol bronlamak
108 dil üçin goldaw, islendik wagt zolagynda 2 million dükan
Çeýe, köpugurly, düzülip bilinýän we özbaşdak
multilingual online ordering system
Advanced online ordering functionality, printing and customisation

Ösen & amp; Özbaşdak düzülen aýratynlyklar

Haýsydyr bir üpjün ediji ýa-da enjam üçin gulp ýok. HARDWAR, GURLUŞLAR, PRINTERLER, TABLETLER, SMS üpjün edijiler we TÖLEMEK GATNAŞYKLARY

Köp stansiýaly we köp dilli çapdan başlap, allergenleriň süzgüçini, real wagt tertibi / sürüjini yzarlamak, menýu gözlemek we doly özleşdirmek üçin bu ulgam göz öňüne getirip boljak zatlaryň köpüsini edip biler.

Köp dilli köp ýerli çap etmek
Bir Stocka gözegçiligi, Wagt ýerleri, Goşundylar / Allergenler, Sargyt / Sürüjini yzarlamak we ş.m.
Doly ulgam gözegçiligi & amp; Satuw / maglumatlaryň eýeçiligi

Aýratynlyklary ýüklenen

Onlaýn zakaz etmek, Dükanda zakaz etmek (otag hyzmaty, stolda zakaz, kiosklar), CallerID bilen telefon zakaz etmek, iýmit öňünden sargyt etmek bilen stol bronlamak.

Birnäçe dükan goldaýar

ALeke-täk ulgamdan ähli dükanlaryňyza onlaýn sargyt.

Birnäçe printer bilen işleýär

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI: EPSON, IBACSTEL, GOODCOM we başga-da köp zatlar.

Öz-özüňi dolandyrmak ulgamy

HER KIMI ÜÇIN ÜÇIN ÜÇIN WEB brauzeri bilen islendik enjamdan

Birnäçe wagt guşaklygy

Awtomatiki usulda işleýän senäňiz / WAGTY we WAGTY ÜÇIN Sistema sazlaýar, HYZMATÇY .YZY L OCERLEŞIGI ÜÇIN

Içerki marketing

E-poçta iberiň ýa-da Müşderileriňize sargyt ulgamyndan gönüden-göni SMS iberiň.

Sargytlary hakyky wagtda dolandyryň

Sargytlary dolandyrmak üçin BIZIOW GOWY GÖRNÜŞLERI ÜPJÜNÇILIK) WE Sargyt Taryhyny görüň.

Dükanda sargyt

SÖFGI HYZMATY ORA-DA Garawul-LED sargyt. Jetwellerden görkezme bermäge rugsat beriň, DÜŞÜNJI HYZMAT ORA-DA SÖPGI TERJIME EDIPLERI.

Stol bronlamak

Öňünden sargyt etmek bilen Jetwel kitaplary. Jetwel kitabyny ýazyň we buýrugy şol bir ýere iberiň WAGT. TIME.

Ykdysadyýet seljerişi

GOOGLE ANALITIKASY WE GOOGLE ANALITIKASY ÖSÜŞ YKDYSADY BILEN INTEGRATLAR.

Sürtülmeýän sargyt

Ulanyjy bellige alynmaýar ýa-da gol çekilmeli däl, ulgamyňyz eltip bermegi ýada salýar. TÖLEMEK ÜÇIN

Telefon sargytlary

TIZEFON EDEBI EDIP BOLMAK WE GURMAK ÜÇIN KALERID BILEN SIZLI ULANY Ulgamyna.

Birnäçe töleg şlýuzlary

KÖP KÖP TÖLEG GATYŞY: MPESA, ONPAY, TRUEVO, EKASHU NOCHEX, DÜNLDPAY, PAYPAL, STRIPE.

Allergensiň süzülmesi

Ulanyjylara ALLENGENLER WE GÖRNÜŞLIK TALAPLARY ÜÇIN MENU FILTER EDIP BOLUN.

/ Okarky / satuw

“AMAZON.COM-LIKE FUNCTIONALITY”. BURGER BUGT? BAAR we ÇIPLER HAKYNDA?

Wepalylyk shemasy

HYZMATDAŞLAR ÜÇIN HYZMAT ED AND ANDN WE TERJIME EDIP BOLAN PUL BOLAN BOLANOK OLAR.

Bir Stocka gözegçilik

GÖRNÜŞ SANLARY WE AWTOMATIKA Sistema tarapyndan hakyky wagtda täzelenen, GEREK BOLSA.

Birnäçe dil

ULANMAK ÜÇIN 108 DIL, HEMMESI TEKLIP BILEN DÜZGÜN DÖWRÜ

Synlar

DÜZGÜN HAKYKY HYZMATÇYLARDAN AWTENTIK DÖWLETLERI ALMAK ÜÇIN

Goşmaça töleg

TERJIME EDIP BOLAN HYZMATLAR ÜÇIN HYZMATÇYLAR SIMILAR.

Birnäçe walýuta

DÜZGÜN DÜZGÜN BAZASYNDAKY HYZMATDAŞLYK ULANY .. Angliýada GBP we ABŞ-da ABŞ dollaryny kabul ediň.

Iki sany esasy tertip

IŞ KÖPGÜNI GOIZI GÖRÜNMEK ÜÇIN MAKSATNAMA ÜÇIN IKI DÜZGÜN DÖWRÜNIET arasyndan saýlaň.

Kiosk

Dükan içindäki sargytlary ULANMAK ÜÇIN HYZMAT EDIP BOLAN KIOSK ÜÇIN HER KABUL EDiň Funksiýa.

Stolda / oturgyçda sargyt

Müşderilere öz tablisasyndan, stadiondan / teatr oturgyjyndan ýa-da kenar ýakasyndan sargyt bermäge rugsat beriň; UMBRELLA ..

Timeslots

DÜZGÜNLERINI ALMAK WE ÇIMKLENDIRMEK SANY Çeşmeler.

Pleönekeý POS funksiýasy

Dükanda içerki sargyt moduly we HER KART BILEN Simönekeý POS-LIKA ulgamY alyň TERMINAL.

Elýeterli däl zatlar

MENU ORA-DA TOPPINGLERDE OLARA DÜŞÜNJEK BOLANOK Sanaw.

Goşundylar

TOPPINGLERDE ORA-DA BESPOKE HASABATLARDA ULANMAK ÜÇIN HER KESELLERI IN GÖRNÜŞLERINI kesgitläň.

Köp stansiýaly çap

Dürli stansiýalara dürli görnüşli çap et. EG. SThli stansiýa başlaýanlar we STANSI TOA HEMMESI DESERLER. (GÖRNÜŞ)

Giňişleýin tölegler

Ulanyjy saýlamalaryny goşmak üçin “EXTRA CHARGES” funksiýasyny giňeltmek. EG. NÄHILI BAGANY HAKDYMY? (GÖRNÜŞ)

Ösen nahar aýratynlyklary

MENU-nyň Uzynlygyny azaltmak we tizleşdirmek üçin MÜMKINÇILIKLERI ALMAK ÜÇIN SÖ .GI MENU GURAMASY MENU SETUP

Sargyt / Sürüjini yzarlamak

Sürüjilere SÖZLERI ALY AND Täzelenmeler. (GÖRNÜŞ)

Topar sargyt

ADAMLAR TOPARLARYNYING Aeke-täk kärhana (ýeke-täk töleg) ýa-da bolşy ýaly sargyt etmegine rugsat beriň KÖP KÖPÇILIKLER (Paýlaşylan töleg). (GÖRNÜŞ)

Etiketkany çap etmek

BAGTLARA AWTOMATIK PRINT (GÖRNÜŞ).

Ses sargyt

SÖIVGI, AWTOMAT EDILEN TELEFON EDEBI WE UMUMY SES BERMEK (UPCOMING).

Otag otagy / naharhana

MULTI-Ulanyjy ulgam funksiýalary, KÖP KÖP KÖP KÖP KÖP KÖP KÖP IŞLERDE ULANMAK ÜÇIN.

Köp ýerli çap etmek

KÖP KÖP LERLERDE WE DILLERDE Çap ediş buýruklary. DÜZGÜNLIKDE Iňlis dilini kabul etmek, KITÇENDE ÇINLERIEC GÖRNÜŞI.

Töleg şlýuzlary (gurlan)

Beýleki töleg şlýuzalary, kart terminallary we töleg üpjün edijileri bilen integrasiýa isleg boýunça amala aşyrylyp bilner.

Paypal
NoChex
Worldpay
mPesa
eKashu
Truevo
Onpay
Zolak
MobilePay
DanKort
Apple Pay
Google Pay
Microsoft Pay
WeChat Pay, AliPay
Nagt
Payörite Paymeny şlýuz integrasiýasy

Iýmit sargytlary, wideolar, ekran suratlary

Aşakdaky goýmalarda bar bolan işleýşi, umumy mümkinçilikleri görkezýän birnäçe görkeziş bar şeýle hem öňdäki we yzky işleýşiniň ulgam ädimleri. Bularyň şöhlelenýändigini ýadyňyzdan çykarmaň şol wagt onlaýn sargyt mümkinçilikleri we iň soňky bar bolan aýratynlyklardan birneme tapawutlanyp biler we wezipeleri.

Onlaýn iýmit sargyt ulgamy, soň her bir müşderi / restoran üçin işlemegi üçin düzülip bilner telekeçilik isleýär.

Ulgam ekran suratlary

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Örän aňsat5-10 minutdan köp wagt almaýar. Gurlandan soň ulgam, onlaýn sargyt ulgamyna yşarat edýän web sahypaňyza bir baglanyşyk goýýarsyňyz.

Ulgamyň arka tarapy (ýagny restoran dolandyryş ulgamy) menýulary özbaşdak dolandyrmaga mümkinçilik berýär, sazlamalar we has ýönekeý we aňsat görnüşde.

Ulgamy isleýşiňiz ýaly işlemek üçin düzüp bileris. Siziň ara alyp maslahatlaşarys talaplar jikme-jik we üýtgetmeler üçin goşmaça çykdajylary kesgitläň.

Diňe programma üpjünçiligi bilen üpjün edýäris, dowamly hyzmat däl (talap edilmese). Şeýle tehniki goldaw gerek däl we munuň üçin aýlyk tölemeli däl, şonuň üçin tygşytlamalary size berýäris.

Hawa. Üýtgetmegiňiz üçin deslapky koda girip bileris(opsiýalary we esbaplary.). Ulanyş ýagdaýyna baglylykda üpjün edip bileris satmak ýa-da hyzmat hökmünde satmak üçin degişli programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy.

Talap boýunça we zerur bolsa, & funt; 80 / sag bahasy bilen goldaw berip bileris. Goldaw bar Duşenbe-Juma 9 GMT GMT. Ativea-da bolmasa, dowam edýän goldaw ylalaşygy ylalaşylyp bilner zerurlyklaryňyza baglydyr.

Hiç hili POS ulgamyny satmaýarys. Diňe onlaýn sargyt programma üpjünçiligini hödürleýäris. Şeýle hem, satmaýarys “Epson Intelligent POS” printerlerinden başga islendik enjam. Biz adatça başarýarys bölek satuwdan birneme arzan bahadan teklip ediň we göni Epson tarapyndan iberilýär Distribýutorlar. Otherhli gabat gelýän printerler üçin gönüden-göni öndürijilerden satyn alyp bilersiňiz Sahypamyzyň “Paket gurluşykçysy” funksiýasynyň çäginde berýän e-poçta baglanyşyklarymyz arkaly.

Siz ony hemişelik ulanyp bilersiňiz. Programma üpjünçiligiňiz bolmasa, ony gaýtadan satmaga rugsat berilmeýär gaýtadan satmaga mümkinçilik berýän ygtyýarnama.

Hawa, täze wersiýanyň bahasynyň 50% -ini töläp iň soňky wersiýa täzeläp bilersiňiz.

Çap edijiler: Ehli Epson & amp; Smartyldyz akylly POS printerleri, Islendik Windows kompýuterine birikdirilen 80mm POS printer.
CallerID: Artech AD102 weIDID goldawy bilen ähli modemler. meselem. ABŞ robotlary USR805637

Bahalar / çykdajylar we sargyt

Ulgam kärendesi (Hyzmat hökmünde programma üpjünçiligi)

Diňe onlaýn ýa-da dükanda sargyt, bulut serwerimizdäki BIZI domain domenimizde işleýär.

Alternatiw bahalar:Alternative pricing: Diňe ulanyň £1 / gün (30 1.30 ABŞ dollary), her ýyl tölenýär.

Biz bilen habarlaşyňs

For üçin ulanyň

£0.50 / sargyt

müşderileriňize zarýad berip bilersiňiz

Meýletin

Bahalar aýdyňdyr. Bir gezeklik ygtyýarnama tölegi ulgamy wagtlaýyn ulanmaga mümkinçilik berýär. Bu sargytlar bilen menýu, bahalar we iş maglumatlary bilen doldurylmaga taýyn e-poçta ýa-da saýlan usulyňyz arkaly size ýetmek. meselem. printer Emma islendik ýagdaýda okaň biziň şertleri we şertleri.

Ulgam öz hostingiňizde işlär(ulgam tehniki spesifikasiýa ) & hiç haçan bize başga zat tölemeýärsiň.

Satyjylar / şahamçalar / müşderiler:

Bize ýüz tutýan islendik tölegli müşderiňiz üçin 30% ýol tölegini töleýäris. bu indiki islendik zady öz içine alýar satyn almak. Satmak barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Habarlaşyp dur

Bize +44 (0) 1189 481 977 jaň ediň ýa-da [email protected] adresine e-poçta iberiň

Salgysy:

Naxtech
1 Burcombe Way
RG4 8RX okamak
Berkshire
Angliýa

Işleýär: içinde
Maňa jaň ediň