Go Otara Dijo Inthaneteng
Tshepedišo ya Software

Bakeng sa Diresetšhurente, Di-Takeaway, Baabi ba Dijo, Dihotele, Maemafofane, Dipetlele, Ditiragalo, Mapatlelo, Diyunibesithi, Bahlami ba Wepesaete / Sellathekeng le tše dingwe.

  • Go otara inthaneteng
  • Ka lebenkeleng odara (eg.self-tšebeletso kiosk,odara ka tafoleng)
  • Tafole Booking le pele ho odara
  • Ditaelo tša mogala ka CallerID
  • Ditshenyagalelo tša nako e tee - O na le thekišo/datha - E šoma mo saeteng ya gago
  • Mabenkele a Mantši, Tšhelete e Ntši, Maleme a Mantši

Hira -goba- Reka ka go lebanya

Bareki ba Thabilego lefaseng ka bophara

Seo dikgwebo lefaseng ka bophara di se bolelago...

Mong wa 2 UK Takeaways

Takeaway ya Mexico

Taverna ya Segerika /Restorante

Takeaway ya Setšhaena

Dinyakišišo tša Mohlala

Tše di latelago ke dinyakišišo tša ditiragalo tša dikgwebo tše nnyane tša go amogela baeng, bareki ba bagolo ba dikhamphani, baabi ba dijo le diketane

Drakone e Khubedu Sechaena Takeaway, Glossop, Derbyshire


Suwen Wu, Manager
ge e le gabotse e feditše ngwaga ka godimo re lebelela ditšweletšwa ka moka le ditirelo ka ntle moo ... Ka morago ga ge e tsentšwe lefelong la rena re kgonne, ka dibeke tše mmalwa fela, go hwetša mo e ka bago 30 go ya go 40 lekgolong ya bareki ba rena ba tla go rena thwii ge ba otara . Mafelelong, re okeditše seo go fihla go 100 lekgolong - . gomme ra tlogela Just Eat ka mo go feletšego! Bjale re amogela ditaelo tša rena ka moka le ditefelo ka go lebanya. Gape,re customizing le go tlaleletša mešomo ye e oketšegilego go tshepedišo go e dira gore e be kaone le go feta.

Restorante ya MaIndia ya Komal Balti, Newcastle Upon Tyne

Komal e fihleletše bokgoni bja tshepedišo ka go šomiša tshepedišo ya go otara inthaneteng gammogo le tshepedišo ya go otara ka lebenkeleng bakeng sa go otara yeo e eteletšwego pele ke mohlankedi wa go nea dijo le go gatiša ka go itiriša kamogelong le ka khitšhing.
Sam Gmichael, Molaodi
Go ba le tshepedišo ye go ikwa eka ke Domino’s goba McDonald’s ka kgopolo yeo bareki ba lego yona bolokile tsebišwa ka dingwalwa tša imeile le tša SMS eupša, sa bohlokwa, ditaelo di fetišetšwa ka go iketla ka bobedi go kichine le kamohelo. Tshepedišo e šoma gabotse gomme sehlopha ka moka mo se thabile kudu ka yona ka lebaka la e dira gore nako ya bona ya mošomo e be bonolo eupša e šoma gabotse ka mo go feletšego.

BurgerIM, Ikokobetšo, Texas, U.S.A

" " . BurgerIM ka Humble (Texas, USA) e ile ya rulaganya lefsa weposaete ya yona le tšhomišo ya papatšo go kaonafatša inthaneteng go bonagala, go fediša papatšo ye e sa nyakegego, le go incease bokgoni bja papatšo gammogo le oketša maoto a mmele go ya lebenkeleng.
Andre Holder, Molaodi: .
Ga ke kgone go kgothaletša Food-Ordering.com ka mo go lekanego. Phapano ya boleng e ile ya bonagala mo e nyakilego go ba ka potlako. Thekgo le tsebo/bokgoni bjo bo filwego di tloga di hotše kgwebo ya rena. Rena o ile a tlogela go senya tšhelete go sa nyakege gomme a thoma go nagana ka ‘dijithale’ ka tsela ye e fapanego kudu seo se dira phapano go mothaladi wa rena wa tlase. Ke mo gobotse go šoma le batho bao ba tsebago gore ba dira eng ke dira.

Mexita Stpringburn e fokoditše kudu ditefelo tša khomišene go mafelo a go otara a mokgatlo wa bo-3 le na le e ile ya hwetša taolo e feletšego ya go otara ya yona ya inthaneteng gomme e boledišana ka go lebanya le bareki, ntle le go ba le yona go sebetsana le banna ba magareng.

Mexita Stpringburn e fokoditše kudu ditefelo tša khomišene go mafelo a go otara a mokgatlo wa bo-3 le na le e ile ya hwetša taolo e feletšego ya go otara ya yona ya inthaneteng gomme e boledišana ka go lebanya le bareki, ntle le go ba le yona go sebetsana le banna ba magareng.
Muhammad Hasan, Molaodi: . (Bitio)
Ke be ke nyaka go kgona go ba mong le go laola tshepedišo ya thekišo le tswalano ya bareki. Ke ile ka kgetha food-ordering.com system yeo ke bego ke nagana gore ke ye kaone bakeng sa dinyakwa tša ka gomme ke be ke tseba gore ke tla ba le e tletšego taolo godimo ga se sengwe le se sengwe. Ka morago ga ge tshepedišo e hlomilwe lefelong la rena re ile ra kgona, ka tše mmalwa feela dibeke, gore thekišo ya rena ya thwii e fete yeo e tšwago go batho ba boraro gomme re dula re kgorometša go feta le go feta go tšea bareki ba rena morago.

Dinyakišišo tše dingwe tša Mohlala

Software bakeng sa ditaelo tobileng le thekiso

Own the Sales Data - E matha mo wepsaeteng ya GAGO

Tshepedišo e loketše mehuta ka moka ya dikgwebo tša go amogela baeng go akaretša le tiragalo mafelo, mabala a dipapadi, diyunibesithi le tše dingwe..
E ka ba ya šomišwa go hlama tshepedišo ya kgoro ya go otara dijo inthaneteng goba go reta tshepedišo ya POS.

Amogela ditaelo ka letlapa goba bagatiši
Waiter-eteletsoeng pele kapa Self-tshebeletso odara
Tafole Booking le pele ho odara
Ditaelo tša Mogala
Bašomi / Baithuti dijo otara
Hotel / Sepetlele Tirelo ya kamore

Mešomo ye mentši/ya Polelo

ONLINE (GO TLHOTLHOMISIWA, GO TLHOTLHOMELA LE GO KGOBOKETŠA), KA LEBENKELE (KIOSK, ORDER ATABLE/BEACH, ROOMS SERVICE), GO OTARA KA MOGALA (KA CALLERID) LE GO BEEKELA TAFOLE KA PRE-ORDERING

Re hlotše tshepedišo ya go otara go hlokomela maemo a mantši a kgwebo. Mošomo wa tshepedišo o ka katološwa, wa katološwa le go rulaganywa go rarolla dinyakwa tša kgwebo tše di fapafapanego.

Inthaneteng, Ka Lebenkeleng, Go Otara ka Mogala, Dipeeletšo tša Tafola
Thekgo ya Maleme a 108, mabenkele a dimilione tše 2 lefelong lefe goba lefe la nako
E fetofetogago, e fetofetogago, e ka fetošwago, le yeo e ikemetšego
multilingual online ordering system
Advanced online ordering functionality, printing and customisation

E tšwetšego pele & Dikarolo tšeo di ka fetošwago

GA GO NA GO LOCK-IN GO MOFAPEDI LE GE E LE OFE GOBA SESEBEDISWA. E ŠOMA KA MEHUTA E MEHUTA YA DI-HARDWARE, DISEBEDISWA, DIPRINTA, DITHABLETE, BAFADI BA SMS LE DIKGORO TŠA TEFO

Go tloga go go gatiša ga diteišene tše dintši le tša maleme a mantši go ya go thekgo ya go sefa di-allergen, go latela taelo ya nako ya kgonthe / mootledi, go nyaka lenaneo la dijo le go dira gore dilo di be ka noši ka mo go feletšego tshepedišo ye e ka dira selo se sengwe le se sengwe seo o ka se naganago.

Go gatiša ga mafelo a mantši ka maleme a mantši
Taolo ya setoko, Nako-slots, Metswako / Allergens, Taelo / Mootledi Tracking, le tše dingwe
Taolo ya tshepedišo ye e feletšego & Beng ba thekiso / ya data

E imetšwe ka dikarolo

Go otara inthaneteng, Go otara ka Lebenkeleng (tirelo ya phapoši, otara tafoleng, di-kiosk), Go otara ka mogala ka CallerID, Go beakanya tafola ka go otara dijo pele.

Mabenkele a Mantši a Thekgwa

GO OTARA ONLINE YA MABENKELE A GAGO KA MOKA GO TŠWA GO TSAMAISO E NNGWE.

E Šoma Ka Diprinthe tše Dintši

THEKGO DIGATIŠI TŠA GO HLOMOLA: EPSON, IBACSTEL, GOODCOM, LE TŠE DINGWE.

Tshepedišo yeo e Ilaolago

FETOLA SELO SEFE GOBA SEFE, NAKO LE GE E LE EFE GO TŠWA GO SESEBEDISWA SEFE GOBA SEFE SE SE NAGO SEBAKA SA WEB GO SONA

Mafelo a Nako a Mantši

TSAMAISO E BEAKANA GO YA KA LETSATSI/NAKO LE NAKO YEO O ŠOMIšago KA GO ITHUTA, . GO SA HLOKOMELWA LEFELO LA SEFERI SA GAGO

Thekišo ye e Agetšwego ka gare

EMAIL GOBA SMS BA BAREKI BA GAGO THOBELA GO TŠWA GO TSAMAISO YA GO OTARA.

Laola Ditaelo Ka Nako ya Sebele

ŠOMIŠA DIDASHBOARD TŠA RENA TŠE MATLA GO LAOLA DITAELO (LEBOGA, PHOKOLA, OUT FOR DELIVERY) LE BONA HISTORI YA ORDER.

Go Otara ka Lebenkeleng

GO ITŠHELETŠA GOBA GO OTARA KA GO HLAHLOBIWA ke WAITER. DUMELELA GO OLAELA KA GO THOBELA GO TŠWA GO DITAFOLE, . ROOM-SERVICE GOBA GO FOKOTŠA MELA.

Go Beakanya Tafola

TABLE BOOKING KA PRE-ORDERING. BUKA TAFOLE GOMMEE O ROMELE TAELO KA GO SWANA NAKO. TIME.

Ditshekatsheko tša ECommerce

E KOPANA LE GOOGLE ANALYTICS LE GOOGLE ANALYTICS E NTSATSITSWEGO ECOMERCE.

Go Laela ka go se Kgohlano

GA GO HLOKEGEGO NGWADIŠO YA MOŠOMIŠI GOBA GO SAENA, LE ge go le bjalo TSAMAISO E GOPOLA GO TLHOMISIWA GA GAGO LE TEFO DETAIS.

Ditaelo tša Mogala

ŠOMIŠA TSAMAISO BJALO KA POS E BONOLO E NAGO LE CALLERID GO SWARA LE GO KENYA DITAELO TŠA MOGALA GO TSENA KA TSAMAISO.

Dikgoro tše Ntši tša Tefo

DIKGORO TŠE NTŠI TŠA TEFO: MPESA, ONPAY, TRUEVO, EKASHU NOCHEX, WORLDPAY, PAYPAL, STRIPE.

Go Sefa Di-Allergen

A BAŠOMIŠI BA SEFA MENU GO YA GO DI-ALERGENS LE DINYAKWA TŠA GO LOKA.

Godimo/Go Rekiša ka Sefapano

AMAZON.COM-LIKE MOŠOMO. O REKA BURGER? BJANG KA BAAR LE DICHIPS?

Sekema sa Botshepegi

A BAREKI BA HWETŠE DIPOINTS GO YA KA PALO YA TSHELETE YEO BA E DIRIŠAGO LE GO E LOPOLA BONA.

Taolo ya Setoko

DINOMORO TŠA SROCK LE GO FUMANEGA TŠEO DI NTŠHAFATŠWEGO KA NAKO YA SEBELE KE TSAMAISO KA GO ITHUTA, . GE GO HLOKEGA.

Maleme a Mantši

108 MELEME A FUMANETŠEGO GO ŠOMIŠWA, GO FIHLA GO A 10 KA NAKO, KA SENGWALO SE SENGWE LE SE SENGWE SA KA PELE TEXT STRING E RULEGAGO KA MOKA.

Ditshekatsheko

BOKGONI BJA GO BOKETSA DITLHAHLOBO TŠA NNETE FELA GO TŠWA GO BAREKI BA SEBELE

Ditefišo tše di oketšegilego

LEFIŠA BAREKI DITEFELO TŠEO DI TLALELETŠEGO TŠEO DI NYAKAGO, GO JWALO KA ‘TEFIŠO YA MOKOTLA’, GOBA SWANAGO.

Ditšhelete tše Ntši

ŠOMIŠA TŠHELETE EFE GE E LE EFE KA MOTHEO WA LEBENKELE LE LE NGWE. AMOGELA GBP KA UK LE USD KA USA.

Dipeakanyo tše Pedi tša Tlwaelo

KGETHA GARENG GA DIPEAKANEO TŠE PEDI TŠEO DI FAPANENG TŠEO DI LEBIŠETŠWEGO GO DIRA GORE KGWEBO YA GAGO E LEBELELE E LE MOLEMO.

Kiosk ya

FETOLA TABLETE LE GE E LE EFE GO BA KIOSK YA GO ITHUTA KA GO ITHUTA KA GO ŠOMIŠA GO OTARA KA LEBENKELE MOŠOMO WA GO ŠOMA.

Odara Tafoleng / Setulo

DUMELELA BAREKI GO OTARA GO TŠWA GO TAFOLE YA BONA, SETULO SA LETSATSI/THEATRE, GOBA LEBOPONG AMPORELA..

Dinako tša nako

LAOLA LE GO LEBELETŠA DINOMORO TŠA ORDER GORE O SE KE WA OTLOLA BAŠOMI BA GAGO GO FETA LE METHOPO.

Mošomo o Bonolo wa POS

HWETŠA TSAMAISO E BONOLO YA POS-LIKE KA MOJULE WA GO OTARA KA LEBENKELE LE KARATA LE GE E LE EFE TERMINAL YA GO FETA.

Dilo tšeo di sa Hwelegago

TSALA DILO TŠEO DI SA HWEGETŠEGO MO O SA DI BONTŠHA KA MENU GOBA DITLHAHLOBO LENANEO.

Ditswaki

HLOLA DITHEO TŠE NNGWE LE TŠEO DI ŠOMIŠWAGO KA DITOPPING GOBA GO BEGA KA BESPOKE.

Go Gatiša ga Diteišene tše Dintši

PRINTA DIJAPA TŠE DI FAPANENG GO DITEEŠENE TŠE DI FAPANENG. EG. GO THOMA KA MOKA GO STATIONA LE DESSERTS KA MOKA GO YA STATIONB. (E TLAGO) .

Ditefišo tša Maemo a Godimo

GO Atološa MOŠOMO WA DITEFIŠO TŠE DI ETLETŠEGO GO AKARETŠA DIKGETHO TŠA MOŠOMIŠI. EG. KE MOHUTA OFE OF BAG NA O KA RATA? (E TLAGO) .

Dithoto tša Dish tša Maemo a Godimo

KGOKAGANA DI-TOPPING LE DITHOPO TŠA DIJAPI E LE GO FOKOTŠA BOLELE BJA MENU LE GO PETOLA GO HLAHLOBA MENU MENU SETUP

Taelo/Go Latela Mootledi

ABA DITAELO GO BAKGONTŠI, LE GO BA LATLELELA NAKONG YA GO ROMELA LE GO FA MOREKI UPDATES.(E TLAGO) .

Go Laela Sehlopha

DUMELELA DIHLOPHA TŠA BATHO GO OLAELA BJALO KA SETŠHABA SE TEE (TEFELELO E NNGWE) GOBA BJALO KA DITHEO TŠE NTŠI (TEFELELO YEO E Abelanwago). (E TLAGO) .

Go Gatiša Dileibole

PRINTOUT YA AUTOMATIC YA DILEIBLE TŠEO DI LOKIŠETŠEGO GO KGOMARETŠA KA MEKOTLENG GOBA DIJO. (E TLAGAGO).

Go Laela ka Lentšu

DRIVE-THROUGH, DITAELO TŠA MOGALA TŠEO DI ITIRETŠEGO LE GO OTARA KA KAKARETŠO YA LENTŠU (E TLAGO).

Tirelo ya Kamore / Catering

MEŠOMO YA TSAMAISO YA BAŠOMIŠI BA BANTŠI E DUMELA TŠHOMIŠO YA YONA MAEMO A MANTŠI A KGWEBO.

Go Gatiša ga Mafelo a Mantši

PHATIŠA DITAELO MAFELO A MANTŠI LE MELEME. SETSWANA RECEIPT KA AMOGELELO, CHINESE RECEIPT KA KITCHEN.

Dikgoro tša Tefo (tše di agilwego ka gare) .

Kopanyo le dikgoro tše dingwe tša tefelo, ditheminali tša dikarata le baabi ba tefelo di ka dirwa ge di kgopelwa.

Paypal ya go šoma
Ga go naChex
Lefatše la Lefa
mPesa
eKashu
Truevo ya go swana
Onpay
Mothalo
MobilePay ya
DanKort ya go swana le ya
Apple Lefa
Lefa la Google
Microsoft Lefa
WeChat Lefa , AliPay
Kheše
Kopanyo ya Kgoro ya Paymeny ya Tlwaelo

Didemo tša go Otara Dijo, Dibidio, Ditshwantšho tša skrine

Dithepo tše di lego ka mo tlase di na le mohuta wa dipontšho tšeo di bontšhago mošomo wo o lego gona, bokgoni bja kakaretšo bjalo ka hammoho le tsamaiso walkthroughs ya pele-qetellong le morao-qetellong tshebetso. Hle ela hloko gore tše di bontšha bokgoni bja go otara inthaneteng ka nako yeo gomme bo ka fapana ka tsela e itšego le dikarolo tša moragorago tšeo di lego gona le mešomo.

Ka morago ga moo tshepedišo ya go otara dijo tša inthaneteng e ka rulaganywa gore moreki yo mongwe le yo mongwe/restorante e šome ka tsela yeo kgwebo e nyaka.

Ditshwantšho tša skrine tša Tshepedišo

Dipotšišo tšeo di Botšišwago Gantši

Bonolo HaholoGa e tšee metsotso ya go feta ye 5-10. Ge o šetše o tsentše tshepedišo, o no bea kgokagano wepesaeteng ya gago yeo e šupago tshepedišo ya ditaelo tša inthaneteng.

The tsamaiso ea morao-qetellong (ke gore. reschorenteng taolo tsamaiso) lumella u ho laola dimenu, . dipeakanyo le tše dingwe ka tsela ye bonolo kudu le ye bonolo.

Re ka ikgethela tshepedišo gore e šome ka tsela yeo o e nyakago. Re tla ahlaahla ya gago dinyakwa ka botlalo le go hlaola ditshenyagalelo tše di oketšegilego tša diphetogo.

Re fana ka software fela e sego tirelo ye e tšwelago pele (ntle le ge e kgopetšwe). Ka ge go le bjalo go na le ga go nyakege thekgo ya setegeniki le go lefa megolo ya se ka fao re fetišetša dipolokelo go wena.

Ee. Re ka fana ka phihlelelo ya khoutu ya mohlodi gore o e fetoše(dikgetho le disebediswa.). Go ya ka tšhomišo-kgetsi re ka fana ka laesense ya maleba ya softwere ya go e rekiša gape goba go e rekiša bjalo ka tirelo.

Re ka fana ka thekgo ka nyakego ge le ge go nyakega, ka ditshenyagalelo tša £80/h. Thekgo e a hwetšagala Mošupologo-Labohlano 9am-5pm GMT. Ka go fapana le moo thulaganyo ya thekgo ye e tšwelago pele e ka kwana ka yona go ya ka dinyakwa tša gago.

Ga re rekiše ditshepedišo tša POS. Re fana ka feela inthaneteng odara software. Gape, ga re rekiše hardware efe goba efe, ntle le diprinthe tša Epson Intelligent POS. Ka tlwaelo re kgona go dira bjalo di fa ka theko ya fase gannyane go feta ya mabenkele, gomme di romelwa go wena thwii ke Epson's Baphatlalatši. Bakeng sa bagatiši ba bangwe ka moka bao ba sepelelanago o ka reka ka go lebanya go tšwa go batšweletši ka dikgokagano tša imeile tšeo re di fago ka gare ga mošomo wa ‘Moagi wa Sephuthelwana’ wa sebaka sa rena.

O ka e diriša ka mo go sa felego. Ga o dumelelwa go e rekiša gape le ge go le bjalo, ntle le ge o na le software laesense yeo e dumelelago go rekiša gape.

Ee o ka kaonafatša go phetolelo ya moragorago ka go lefa 50% ya ditshenyagalelo tša phetolelo ye mpsha.

Bagatiši: Ka moka ga Epson & Star bohlale POS bagatiši, Le ge e le efe 80mm POS mogatiši kgokagantšwe le khomphutha ya Windows.
CallerID: Artech AD102 & Di-Modem ka moka tšeo di nago le thekgo ya callID. mohlala. Diroboto tša Amerika USR805637

Ditheko / Ditshenyagalelo Le go Otara

Khiro ya Tshepedišo (Software bjalo ka Tirelo) .

Go otara ka Inthaneteng goba ka Lebenkeleng fela, go šoma go domain ya RONA go seva ya rena ya leru.

Theko e nngwe: .Alternative pricing: Diriša bakeng sa feela £1 / letsatsi (~ $ 1.30 USD), lefile selemo le selemo.

Ikgokaganye le renas

Diriša Bakeng sa

£0.50 / tatelano

yeo o ka e lefišago go bareki ba gago

BOIKGETHELO

Theko e pepeneneng. Tefo ya laesense ya gatee e go dumelela go šomiša tshepedišo yeo ka mo go sa felego. Sona e fiwa e loketše go tlatšwa-godimo ka lenaneo la gago la dijo, ditheko & dintlha tša kgwebo, ka ditaelo go go fihlelela ka imeile goba ka mokgwa wo o o kgethilego. mohlala. printer Eupša boemong le ge e le bofe hle bala -a rena dipeelano le mabaka.

Tsamaiso e tla matha ka hosting ya gago(tsamaiso botekgeniki ga tlhaloso) & . ga o ke o re lefa selo se sengwe.

Barekiši / Badirišani / Bareki:

Re lefa tefo ya go fetišetša ya 30% go bareki bafe goba bafe bao ba lefago bao o re romelago go bona. se se akaretša se sengwe le se sengwe seo se latelago ditheko tša go reka. Ikgokaganye le rena go hwetša tshedimošo ye nngwe ka ga go rekiša gape.

Ikgokaganye le Kgokagano

Re leletše mogala go +44 (0)1189 481 977 goba o re imeile go [email protected]

Aterese:

Naxtech ya Naxtech
1 Tsela ya Burcombe
Go bala RG4 8RX
Berkshire ya go swana le yona
United Kingdom

Wepesaete ya:

go otara dijo.com

O šoma ka: ka
Mpitse Morago